Travis Head

Abhishek Sharma

Rahul Tripathi

Aiden Markram

Nitish Kumar Reddy

Heinrich Klaasen

Shahbaz Ahmed

Abdul Samad

Pat Cummins

Bhuvneshwar Kumar

T. Natarajan