yashasvi jaiswal B - 60 R - 104

jos buttler B - 25 R - 35

sanju samson B - 26 R - 38