Jake Fraser-McGurk B-20 R-50

Abishek Porel B-36 R-65

Shai Hope B-01 R-01

Axar Patel B-10 R-15

Rishabh Pant B-13 R-15

Tristan Stubbs B-20 R-41

Gulbadin Naib B-15 R-49

Rasikh Salam B-03 R-09

Kuldeep Yadav B-02 R-05